Vad är Chakra?

CHAKRA – vad är det??

Som utövare av yoga i allmänhet och Medicinsk Yoga i synnerhet kommer du många gånger komma i kontakt med ordet chakra.

Chakras är sju större energicenter som är belägna i människans subtila kropp längs med ryggraden. Varje chakra relaterar till olika kroppsdelar, körtlar och nervcentrum i den fysiska kroppen. De relaterar också till mentala och känslomässiga egenskaper samt till vår grad av medvetenhet.

Enligt den yogiska traditionen finns det många chakror i kroppen, men sju större räknas som de viktigaste. I Medicinsk Yoga lägger vi till auran, energifältet runt kroppen, som ett åttonde chakra. Chakrasystemet är en modell som hjälper oss att förstå hur mentala och känslomässiga tillstånd är kopplade till olika kroppsdelar.

I Indien var yoga först och främst en teknik för att öppna chakrorna och nå andlig upplysning. I västerlandet har vi också kommit att tolka chakrasystemet som ett symboliskt system för självkännedom och personlig utveckling. De flesta människor domineras av ett chakra. Det påverkar personens tankar och beteende och avgör vilken typ av situationer som personen kommer att attrahera. När man har fastnat i ett chakar så uppkommer samma typ av problem och dramer om och om igen, tills man lärt sig att hantera det området och kan gå vidare. Genom yogan kan man rikta sin energi mot ett specifikt chakra. Det för obalansen upp till ytan och gör det lättare att förändra.

Chakrasystemet är ett hierarkiskt ordnat system som går från det lägsta och mest instinktiva medvetandetillståndet till det högst utvecklade. Den västerländska kulturen uppmanar oss att identifiera oss med de tre lägre chakrorna. Första chakrat handlar om rädslan att inte överleva, vilket är ett tema som vi ständigt möter i nyheter och filmer. Andra chakrat handlar om att få njutning genom sinnesorganen genom t ex sex, mat och droger. Tredje chakrat handlar om själhävdelse genom att söka efter pengar, makt och status. Dessa tre chakror representerar det dominerande temat i den västerländska kulturen. Enligt den yogiska traditionen är graden av lycka, harmoni och tillfredställelse, som man kan uppleva i de lägre chakrorna, relativt låg i jämförelse med de högre.

För att kunna uppnå ett högre medvetandetillstånd måste man först ha integrerat de lägre chakrornas egenskaper. I Medicinsk Yoga betonas vikten av att ha en stabil grund och kunna hantera vardagslivets utmaningar. Chakrorna är sällan helt öppna eller helt stängda, det är bara mer eller mindre energiflöde i dem. Alla chakrorna hänger samman så för att uppnå balans och harmoni behöver hela chakrasystemet stärkas och balanseras.

Samtliga yogapass inom Medicinsk Yoga balanserar chakrasystemet.